Utgivning

Vår utgivning

Traditionell utgivning

Enligt den traditionella modellen står Nohiding Förlag för hela kostnaden för utgivningen och författaren får en royalty per såld bok. 

Royaltyn varierar beroende på bok, men ligger oftast mellan 20-25 procent (och betalas ut vid halvårsskiftena). 

Partner utgivning

Enligt denna modell delar författaren och Nohiding Förlag på kostnaden för utgivningen och även på intäkterna, delningen sker 50/50. 

Hybridutgivning

Enligt denna modell är det författaren som bekostar merparten av sin utgivning själv, närmare 100 procent. Därefter erhåller författaren 80 procent av nettointäkterna för boken. Resterande 20 procent går till att täcka lager, löpande administration och viss marknadsföring.

Skicka in ditt manus

Vid all utgivning ställs redaktionella krav på böckerna och de måste genomgå lektörsläsning innan de kan bli föremål för utgivning.

Fundera över vilken modell som passar dig och din bok bäst. Ange också detta när du skickar in ditt manus till oss. 

Vi ger enbart ut litteratur som tillskrivs fantastikgenren. Om du är osäker på om din bok hör dit är du välkommen att höra av dig. 

Du är välkommen att höra av dig om du har skrivit ett manus och vill få det utgivet.

Skicka det till: nohidingforlag@gmail.com, märk mejlet med Manus.